Visie de Nieuwe Basis

De visie van De Nieuwe Basis is die van een vernieuwende vrijeschool die de kern van het vrijeschoolonderwijs weet te waarderen en daaraan in het hier en nu vorm geeft. De Nieuwe Basis wil onderwijs gaan bieden waar de kinderen weer volop centraal staan, met veel ruimte voor de volle breedte van hun ontwikkeling.

Worden wie je bent in de wereld die je kent.

Onze uitgangspunten:

Worden wie je bent…

Ieder kind is uniek en heeft een eigen potentie; een totaal van mogelijkheden die binnen het bereik van het kind liggen. Tussen deze potentie en de mogelijkheid om deze te verwezenlijken, ligt de ontwikkeling. Daar richt ons onderwijs zich op. Met andere woorden; wij willen geen emmer vullen, maar een vuur ontsteken! We kijken naar de gave en de opgave van het kind.

Hoofd hart en handen

Die potentie bevindt zich op vele vlakken. Wij richten ons onderwijs op de gebieden hoofd, hart en handen. Met andere woorden, we richten ons op de cognitieve, sociaal emotionele en fysieke ontwikkeling, ze ontwikkelen we; kennis, een warm gevoelsleven en een sterk lichaam. Deze gebieden zien wij niet los van elkaar, maar geïntegreerd. Wanneer we bijvoorbeeld geschiedenis geven, richten we ons op allerlei aspecten uit de tijd waarover we werken. We gaan ons inleven in hoe mensen in de betreffende tijd leefden, wat hun mogelijkheden waren, hun beroepen, enzovoorts. Kinderen ontdekken deze lesstof via verhalen, beelden en onderzoekjes. Met ons onderwijs willen we nieuwsgierigheid uitlokken, vanuit de verwondering van kinderen ontstaat dan een motivatie, een interesse, die de kern van het onderwijs is. Ons onderwijs leeft, beweegt en is kunstzinnig.

De leerkracht

Om de potentie in een kind tot ontwikkeling te kunnen brengen is een oprechte interesse en verbinding met de kinderen voorwaardelijk. De leerkrachten volgen, observeren en toetsen de kinderen zowel individueel als in de groep. De leerkrachten zijn waarachtig. Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Ze hebben een voorbeeldfunctie voor de kinderen. Vooral jonge kinderen leren met name vanuit nabootsing; zij doen na wat de volwassenen in hun omgeving doen. De leerkrachten zijn zich hier bewust van en handelen hier ook naar. Zo leven zij het onderwijs voor aan de kinderen. Deze verbinding helpt de kinderen zichzelf, de ander en de wereld om zich heen te leren kennen. De rol van de leerkracht verandert tijdens de schoolloopbaan van expert naar adviseur tot begeleider/coach.

Ontwikkelingsfase van het kind

In ons onderwijs sluiten wij aan bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. In de kleuterklassen bijvoorbeeld werken we vanuit het spel. Het samenspel en samenwerken spelen hierin een grote rol. Behalve de verbinding tussen de leerkracht en de leerlingen, is ook de verbinding tussen leerlingen onderling van groot belang voor de ontwikkeling van ieder kind. De sociaal emotionele ontwikkeling van een kind is een heel unieke, en soms kwetsbare, ontwikkeling. De Nieuwe Basis richt zich op de intrinsieke motivatie van kinderen in hun leerproces en ook in hun sociaal emotionele ontwikkeling.

De Nieuwe Basis volgt het vrijeschoolleerplan dat aansluit bij de ontwikkelingsfase van het kind en de doelen vanuit de overheid behandelt. Kinderen stromen op niveau uit naar het voortgezet onderwijs.

 

De organisatie

Zoals ieder kind zijn eigen potentie heeft en ontwikkeling doormaakt, zo is dat ook voor leerkrachten. Op De Nieuwe Basis vinden we het belangrijk dat het team zich ontwikkelt. Ook deze ontwikkeling vind onder andere plaats vanuit de verbinding met elkaar. De verbinding van de leerkracht met zijn klas, zijn collega’s, de ouders van de school en andere betrokkenen.  Vanuit al deze verbindingen of interacties kunnen ontwikkelingsbehoeften naar voren komen. Als team willen we elkaar versterken en inspireren. Er vindt dus veel uitwisseling plaats en scholing op maat.

Zorg

Op De Nieuwe Basis hebben we oog voor alle kinderen. Vanuit een nauwkeurige waarneming sluiten we zo veel mogelijk aan bij de ontwikkelbehoefte van het kind. We werken met een leerlingvolgsysteem waarin we de ontwikkelingen registreren. Soms vragen kinderen wat meer aandacht. Dat kan zijn op het gebied van leren, sociaal emotioneel of motorisch. De leerkracht brengt het kind dan ter sprake in de kinderbespreking. Alle leerkrachten verbinden zich met het kind en met zijn of haar ontwikkelvraag. Samen werken we naar een passende aanpak. Indien nodig kan er extra ondersteuning ingezet worden. Vanzelfsprekend gaat dit allemaal in nauw overleg met de ouders.

 

…in de wereld die je kent.

Op De Nieuwe Basis leven we mee met de wereld om ons heen. Het natuurlijke jaarritme van de seizoenen heeft een grote rol in ons onderwijs. Wij besteden veel aandacht aan de jaarfeesten die de beleving van dit ritme versterken. Ieder seizoen kent zijn eigen feesten. De herkenbare kenmerken uit de natuur nemen een grote plaats in bij de vieringen.

Ouderparticipatie

Voor kinderen zijn vooral twee werelden heel bekend; de school en het gezin. Die twee werelden willen we met elkaar afstemmen. Goed contact tussen de school en de ouders is essentieel voor het kind. Als team zijn wij bereikbaar voor ouders en stellen we ons proactief op. Er zijn vaste momenten waarop oudergesprekken plaats vinden om over de ontwikkeling van uw kind te spreken. Ook worden er ouderavonden georganiseerd waarop uiteenlopende thema’s behandeld worden, met natuurlijk altijd de klas als uitgangspunt. Bovendien willen wij ouders betrekken in ons onderwijs. Dit doen we bijvoorbeeld door jaarfeesten samen te organiseren, maar ook door ouderhulp in de vorm van luizencontrole of bijvoorbeeld hulp bij de handwerklessen.

Natuurlijke materialen

We werken met natuurlijke materialen. Deze materialen zijn ‘echt’, ze komen uit de wereld die kinderen kennen. We gaan met eerbied met deze materialen om. Vooral bij de kunstzinnige vakken zijn die materialen heel specifiek. Zo wordt er onder andere met bijenwaskrijt getekend en geverfd met natuurlijke verf. Bij de handwerklessen wordt gekozen voor wol of katoen.

Belevingswereld

Ons onderwijs sluit aan bij de ontwikkelingsfase van het kind. Bij die fase hoort ook een buitenwereld. Die is voor kinderen in verschillende leeftijden verschillend. De wereld die een kleuter kent, is een andere wereld dan de wereld die een puber kent. Wij sluiten aan bij de beleveniswereld in deze verschillende leeftijden. Met kleuters richten we ons dus vooral op de wereld in de klas. Met de groei van de kinderen, groeien ook hun werelden en dus ons onderwijs mee.

Periodeonderwijs

In de ochtenduren werken we thematisch; het periode-onderwijs. In het periodeonderwijs sluiten we wederom aan bij de ontwikkelingsfase van de kinderen en ook bij de wereld om ons heen. Vakken die bijvoorbeeld in de periodetijd worden gegeven zijn aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en in de lagere klassen heemkunde. Ook nieuwe leerstof bij rekenen en taal worden in periodes aangeboden.

Wat eigen is gemaakt in de periodelessen vindt zijn vervolg in vaklessen of oefenmomenten om geoefend, geuit en geautomatiseerd te worden.

 

Door kinderen gefaseerd kennis te laten maken met de wereld leren we hen hoe ze zichzelf kunnen verhouden tot deze wereld. We helpen kinderen om zelfstandige, (zelf)kritische en creatief denkende mensen te worden die een positieve bijdrage kunnen gaan leveren aan de toekomstige culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Wij willen de persoonlijkheid van jonge mensen tot veelzijdige ontwikkeling te brengen. De zorg voor een evenwichtige ontwikkeling van het denken, het gevoelsleven en het wilsleven staat hierbij centraal.