We willen een Vrijeschool in Oost-Groningen. Een school met aandacht voor hart, hoofd én handen. Een school waar kinderen onderwijs krijgen in de breedste zin van het woord. Naast gedegen les in taal en rekenen dus ook bijzonder veel aandacht voor de sociale, empathische en creatieve ontwikkeling.

Een school waar kinderen in al hun talenten worden aangemoedigd om te worden wie ze zijn, en waar persoonlijkheidsvorming (creativiteit, zelfkennis, emotionele intelligentie, zelfexpressie, zelfstandigheid en sociale vaardigheden) hand in hand gaan met het behalen van uitstekende leerresultaten.

Op de hoogte blijven? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Samenwerking met de VCO-MOG

Vanaf 2013 heeft ons initiatief open en belangstellend contact met de VCO-MOG (Vereniging Christelijk Onderwijs Midden- en Oost-Groningen). Vanuit het bestuur van de VCO wordt veel waarde gehecht aan het feit dat de Nieuwe Basis een ouderinitiatief betreft, en dus een duidelijke wens uit de regio is. Daarnaast komen sterke overeenkomsten naar voren tussen de onderwijsvisie van de VCO en de Vrijeschoolvisie van De Nieuwe Basis. Er blijkt veel gedeelde grond te bestaan.


Onderzoeksbureau Verus heeft daarom in opdracht van de VCO in 2017/2018 onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een vrijeschool(stroom) binnen de VCO. Verus heeft gekeken naar overeenkomsten of juist tegenstellingen op het gebied van governance & organisatie, identiteit, juridische haalbaarheid, bedrijfsvoering & infrastructuur. De uitkomst van dit onderzoek is ronduit positief. Het blijkt dat er veel kansen liggen voor een structurele samenwerking.


Dit is een geweldige kans voor ons initiatief! Zelfstandig oprichten van een nieuwe school, of een dislokatie worden van de vrijeschool in Groningen zijn niet haalbaar wegens wet- en regelgeving. Het oprichten van een privéschool heeft niet onze voorkeur omdat we het onderwijs bereikbaar willen maken voor alle kinderen. Door de nauwe samenwerking met de VCO kunnen we beginnen in de regio, met de ondersteuning van een sterk en daadkrachtig bestuur. Het koepelbestuur van vrijescholen (VS Athena) zal ons hierbij bovendien ondersteunen met kennis, lesmateriaal en opleidingsmogelijkheden voor het onderwijzend team.


Samen met de VCO zijn we nu concreet op zoek naar een geschikte locatie. We onderzoeken hierbij meerdere mogelijkheden, bijvoorbeeld het realiseren van een stroom binnen een bestaande school, of het starten van een dislocatie in een eigen gebouw. Dit proces is momenteel in volle gang. We koppelen nog geen datum aan deze ontwikkeling. Uiteraard willen heel graag dat er vlot een vrijschool(stroom) in Oost Groningen mag ontstaan, maar we willen het proces ook zorgvuldig doorlopen, en een goede voorbereiding nemen. De praktijk heeft ons inmiddels wel geleerd dat 'zo snel mogelijk' nog steeds behoorlijk veel tijd in beslag kan nemen.

Niet een vat vullen, maar een vuur ontsteken!

Vrijescholen Athena

Vrijescholen Athena, het koepelbestuur van 15 vrijescholen in Noord- en Oost-Nederland ondersteunt ons intiatief. De vrije-basisscholen onder bestuur van Athena presteren bovengemiddeld en hebben een uitstroom naar voortgezet onderwijs die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Steeds meer ouders zien de voordelen en kwaliteiten van het vrijeschool-onderwijs waarbij alle aspecten van het kind worden aangesproken. Landelijk stijgt het aantal vrijeschool leerlingen dan ook reeds jaren gestaag.

Op de website van Athena vindt u uitgebreide informatie over vrijeschool onderwijs zoals zij dat willen vormgeven. De vrijescholen zelf genieten daarbij een grote mate van autonomie om de inrichting en inhoud van hun school te bepalen. De Stichting Vrijescholen Athena wil werken als een netwerkorganisatie, een organisatie van autonome scholen. Elke school ontwikkelt zich uniek.

Via ons vrijeschoolonderwijs willen wij de kinderen laten ontdekken wat zij kunnen ontwikkelen, wat hun levensmotieven zullen zijn en hoe zij als vrij denkende en handelende mensen een verrijking kunnen zijn voor de maatschappij van de toekomst.

uit: Visie Vrijescholen Athena

Wij willen de persoonlijkheid van jonge mensen tot veelzijdige ontwikkeling te brengen. De zorg voor een evenwichtige ontwikkeling van het denken, het gevoelsleven en het wilsleven staat hierbij centraal.

uit: Visie Vrijescholen Athena

Deze ontwikkeling kan alleen plaatsvinden wanneer de mens de tijd kan nemen zijn denken op eigen manier te vormen: de geest moet zich vrij kunnen ontwikkelen. Het levensplan ontwikkelt zich in levensfasen. Ons onderwijs sluit aan bij de levensfase van de kinderen en brengt de aanwezige talenten tot ontwikkeling.

uit: Kernwaarden Vrijescholen Athena

Met cognitie wordt niet alleen het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken bedoeld, maar ook zaken als waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie. Het is dus een veelomvattend begrip.

uit: Visie Vrijescholen Athena